Aktualności
07.01.2021

Interwencja Polskiej Izby Ochrony w sprawie przetargu pn. 'Dozór i ochrona mienia Zakładu Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku'

W związku z budzącymi poważne wątpliwości w kwestii wyboru oferty na usługi ochrony przez Zakład Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku, Polska Izba Ochrony, powołując się na przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, w szczególności na art. 3 zobowiązujący izby gospodarcze do kształtowania i upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej, na art. 5 ust. 2 pkt 6 dot. informowania o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz uprawnienie zawarte w art. 6 do otrzymania od właściwych organów administracji państwowej informacji niezbędnych do wykonywania zadań statutowych określonych w § 2 ust. 1, 3 i 5 Statutu PIO, skierowała pismo do Pana Edwarda Siarki, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Środowiska, z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

W ocenie Polskiej Izby Ochrony, dokonując wyboru oferty, Zamawiający mógł naruszyć w ramach przedmiotowego postępowania przepisy Prawa zamówień publicznych (Pzp), obowiązującego w momencie rozstrzygania przetargu, w zakresie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, poprzez prowadzenie postępowania w sposób, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz udzielenie zamówienia wykonawcy, który został wybrany niezgodnie z przepisami ustawy, w szczególności art. 90 ust. 1, a także art. 89 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty, zawierającej rażąco niską cenę.

Ponadto wybrana oferta w wysokości 12,00 zł netto za 1 godzinę pracy pracownika ochrony, mogła wydać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i mogła budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności w zakresie, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przez co postępowanie naraża się ewidentnie na zarzut naruszenia art. art. 90 ust. 1 Pzp.

Pismo w sprawie, przesłane zostało również do wiadomości Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. O wynikach naszego działania będziemy informować Państwa na bieżąco.

Pismo Polskiej Izby Ochrony